Tempei


'Rhythm of the Snow'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempei Tsubasa' / EMI Japan

'Prologue'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempeizm' / EMI Japan

'Ravine'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempeizm' / EMI Japan

'Rose'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempei Tsubasa' / EMI Japan

'Lost Love'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempei Tsubasa' / EMI Japan

'The Desolate Subway'
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Temepi Tsubasa' / EMI Japan

'Jinja' (from "Echoes of Summer" Suite)
Performed by Tempei
Composed by Tempei
From Album 'Tempeizm' / EMI Japan